Notatka z webinarium ERA

Webinarium ERA 30.06.2021
Prezes PSBW, Małgorzata Felicka, wzięła udział w webinarium ERA w dniu 30.06.20.
W trakcie sesji zostały wręczone nagrody ERA, tym razem wirtualnie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Ponadto zaprezentowano sytuację na rynku wynajmu w Europie wywołaną Covid-19 i
przedstawiono prognozy na Q3 i Q4 2020 r. oraz prognozę na 2021 I kolejne lata.
Materiały z webinarium zostaną opubliowane w sieci.
W porozumieniu z członkami PSBW przed webinarium wysłane zostały następujące
odpowiedzi na ankietę przygotowaną przez ERA:
– Market sizing:
– Rental activity  expressed as a percentage of last year’s figures on each month of Q2
2020 compared to Q2 2019 or, alternatively and as a summary, the total of Q2.
Sorry we are not able to accurately answer this question, as we do not have access to
the data. We can only have a feeling. Our feeling is that  the total turnover in Q2 was
down by 10-20% caused to the equal extent by the stopped investments and by the
drop in the rental rates. However Events were seriously down.
 
– Forecast for rental activity on global Q3 2020 vs Q3 2019- The same as in the case of the
previous question i.e. no precise data available, but we think there will be a drop of 10-20%
in respect to Q3 2019, and a substantial drop in the Events totals.
 
– Impact of COVID-19 on trends: how would you qualify the impact on: (You could either
qualify on strong, medium, weak, no impact and/or better elaborate)-              – Digitalisation
(in general)- strong
              – E-learning & E-training – strong
              – Home office – strong
              – Online payment – no impact
              – Rental platforms – weak
– Other trends:- online rental contracting, online off-hire and online invoicing
 
– Impact of COVID-19 on future Products and Services on: (You could either qualify on strong,
medium, weak, no impact and/or better elaborate)
              – Diversification of products – weak at the time but may be medium in the future
– Diversification of services – no impact
– Investments in greener equipment – week
– Other impacts: bigger awareness of safety and hygiene rules amongst managers,
workers and customers, less travelling expenses  to in-house training and meetings as
replaced by virtual.

Zdalne Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan 24 czerwca 2020 r.

Upoważniona przedstawicielka PSBW, p. Monika Kołacz – dyr. Finansowa Atut Rental wzięła udział w
Zgromadzeniu Ogólnym Konfederacji Lewiatan.
Podczas Zebrania zatwierdzono sprawozdanie z działalności Konfederacji Lewiatan. Do końca lipca
2020 r. zostaną wysłane priorytety, którymi się zajmie w najbliższych 24 miesiącach Rada
Konfederacji. Generalnie Lewiatan chce zadbać o najlepszą legislację w Polsce.
Prezydent Konfederacji poinformował, że w ostatnim okresie Lewiatan bardzo aktywnie zajmował się
w pracami nad tarczami antykryzysowymi. Zaznaczył, że Lewiatan jest widoczny na rynku, ma duży
wpływ na organizacje biznesowe, reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej.
Podkreślił, że liczba członków konfederacji rośnie (ostatnio przystąpiły firmy odzieżowe, Empik oraz
Deutsche Bank), co świadczy że Lewiatan jest silnym głosem biznesu, dba o interesy swoich
członków.
W 2020 r. polska gospodarka ma się skurczyć o 3,4% – jest to prognoza Ministerstwa Finansów.
Strategia wyjścia z recesji spowodowanej COVID-19 obejmuje inwestycje publiczne, zapewnienie
płynności przedsiębiorstwom oraz utrzymanie dochodów ludności. Kryzys gospodarczy nie odsuwa
jednak problemów zanieczyszczonego powietrza i zmian klimatu. Rząd widzi, że potrzebna jest w
Polsce transformacja energetyczna, która pozwoli rozwiązać kilka problemów: gospodarczy,
społeczny i środowiskowy. Tutaj Lewiatan apeluje o wsparcie w 6-ciu obszarach: termomodernizacja
budynków, energetyka rozproszona, niskoemisyjny transport, czyste i niskoemisyjne ciepło,
inteligentne sieci dystrybucyjne, modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Podjęcie tych
działań zmobilizuje środki o łącznej wartości 580 miliardów złotych w okresie 2020-2030 i przyczyni
się do powstania co najmniej 240 tys. miejsc pracy.
Odnośnie sytuacji Lewiatana w okresie COVID-19 – pracownicy pracowali i nadal pracują w trybie
zdalnym, jeśli chodzi o siedzibę, którą wynajmuje, udało się Lewiatanowi wynegocjować obniżenie
czynszu na okres pandemii, ponadto zwiększono wykorzystanie środków z projektów, zrezygnowano
z organizacji lub zmieniono formułę wydarzeń, ograniczono delegacje i spotkania, co pozwoliło na utrzymanie zatrudnienia
w biurze – co daje możliwość efektywnego działania.

Zachęcano również do korzystania z sądu arbitrażowego Lewiatana.
Na koniec członkowie podziękowali za wsparcie i dbanie o ich interesy (interesy przedsiębiorców)

Prezentacja IMPULS ENERGII DLA POLSKI

Prezentacja SĄD ARBITRAŻOWY PRZY KONFEDERACJI LEWIATAN

Walne zebranie PSBW

Dnia 18.06.2020 odbyło się walne Zebranie PSBW, na którym przyjęte zostało sprawozdanie za rok 2019 rozliczony został Zarząd i Komisja Rewizyjna, wybrane zostały nowe władze PSBW.
Prezesem pozostaje Małgorzata Felicka (Atut Rental), członkami Zarządu zostali Bernard Michalczewski (Cramo), Paweł Gońda (Kiloutou) i Wojciech Lisicki (Riwal)

Oświadczenie

P S B W
Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu

Warszawa, 26 marca 2020r.

Konfederacja Lewiatan
Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji

Szanowny Panie Prezydencie,

Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu wyraża niniejszym pismem pełne poparcie dla działań Konfederacji Lewiatan w kwestii wypracowania regulacji osłonowych dla polskich przedsiębiorców i pracodawców w czasie epidemii COVID -19. Aprobujemy wszystkie zgłoszone przez Lewiatan propozycje i argumenty. Dziękujemy.
W szczególności dołączamy się do wniosków wysuniętych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w liście do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z dnia 20 marca 2020 roku.
Z uwagi na to, że działania Lewiatana i Rady Przedsiębiorczości obejmują całokształt problemów, w tej trudnej chwili nie zgłaszamy naszych partykularnych kłopotów. Wstrzymujemy się do czasu, kiedy będą wiadome przyjęte przez rząd rozwiązania i podjęte stosowne uchwały.
Prosimy jedynie o zdecydowaną interwencję w sprawie wykonywania obowiązku wydawania przez organy państwowe przepisów wykonawczych do zarządzeń ogłaszanych przez rząd. Obecnie jako pracodawcy nie jesteśmy pewni czy nas i naszych pracowników dotyczą przepisy ogłaszane przez rząd i adresowane do ludności. Jednym z pytań, jakie sobie zadajemy jest, jak spełnić różne nakładane na nas obowiązki np. obowiązek dostarczania pracownikom środków do dezynfekcji, jeśli nie będą one dostępne na rynku. Dotyczy to wszystkich braków, które mogą okazać się niezależne od nas. Jasne wyłożenie, jak rozumieć rozporządzenia nie powinno być specjalnie kosztowne, a rozwiałoby wątpliwości interpretacyjne.

Z poważaniem
Małgorzata Felicka – Prezes PSBW
Bernard Michalczewski – Członek Zarządu PSBW
Paweł Gońda – Członek Zarządu PSBW

Wzrost wynajmu sprzętu rośnie

Wzrost trwa, a z europejskiego rynku wynajmu sprzętu napływają pozytywne sygnały

 Z raportu rynkowego ERA za rok 2019 wynika, że branża wynajmu sprzętu rośnie szybciej niż PKB i branża budowlana, co pozwala przypuszczać, że mamy do czynienia ze wzrostem penetracji wynajmu.

 [XX] października 2019 (Bruksela, Belgia) – Europejskie Stowarzyszenie Wynajmu (ERA) opublikowało dziś raport rynkowy ERA za rok 2019 i ogłosiło, że w 2018 r. w 28 państwach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich EFTA łączne obroty firm z branży wynajmu sprzętu oraz innych firm świadczących usługi wynajmu przekroczyły 26 mld euro.

W raporcie stwierdzono, że we wszystkich 15 krajach objętych tegorocznym badaniem nastąpił wzrost na rynku wynajmu sprzętu . W 2018 r. wzrost w branży wynajmu sprzętu wwyniósł 4,4%. Szacowana stopa wzrostu w 2019 r. wynosi 3,8%. Na 2020 r. prognozowany jest wzrost o 3,2%. Przy szacowaniu obu wielkości założono stałe kursy wymiany walut.

Branża wynajmu w 15 krajach objętych badaniem generowała ponad 95% łącznych obrotów z najmu w 28 państwach Unii Europejskiej i państwach EFTA. Trzy główne rynki – Wielka Brytania, Niemcy i Francja – stanowiły 60% całości.

W porównaniu z raportem za rok 2018 w niektórych z tych krajów nastąpiła korekta wielkości obrotów z wynajmu. We Francji i Hiszpanii nastąpiło zmniejszenie lub korekta rynku wynajmu sprzętu o około 10%, natomiast w Szwajcarii – jak wynika z najnowszych oficjalnych statystyk – rynek ten wzrósł o około 10%.

Raport ten jest najważniejszym źródłem wiedzy o europejskim rynku wynajmu sprzętu i jedynym ogólnoeuropejskim punktem odniesienia w tej branży. Raport zawiera szczegółowe dane za lata 2016–2021 oraz najważniejsze wskaźniki, między innymi obroty z wynajmu, wartość floty i wielkość inwestycji.

Przedstawione statystyki wykazują wzrost mimo niełatwej sytuacji rynkowej. W raporcie wskazano, że bardziej optymistyczne nastroje panujące w firmach wynajmujących sprzęt znalazły wyraz we wzroście wartości inwestycji w sprzęt do wynajęcia, która zwiększyła się o 3,1% rok do roku.

Oprócz dokonywanych w całej Europie inwestycji w rozbudowę i renowację floty, do czynników wzrostu można zaliczyć coraz większe zrozumienie znaczenia wynajmu w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko. Według ERA, wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju można poprawić, zastępując zakup sprzętu jego wynajmem. Również w opublikowanym niedawno raporcie Europejskiej Agencji Środowiska[1] przytoczono przykłady coraz częstszego przyjmowania przez europejskie firmy modeli gospodarki zamkniętej, co odzwierciedla dodatnią stopę wzrostu branży wynajmu sprzętu.

Michel Petitjean, sekretarz generalny ERA, powiedział: „Raport rynkowy za rok 2019 wskazuje na zachęcającą stopę wzrostu w całej Europie. Najważniejszym czynnikiem jest rosnąca presja na wykazywanie się przez branżę odpowiedzialnością społeczną, ponieważ związane ze zrównoważonym rozwojem zalety wynajmu sprzętu odczuwają wszystkie sektory”.

Raport rynkowy ERA za rok 2019 zawiera indywidualne analizy 15 krajów Europy i rzeczywiste dane o wielkości rynku (2016–17), dane szacunkowe (2018–19) oraz prognozy (2020-2021) w miejscowej walucie, a także najważniejsze wskaźniki, między innymi wielkość floty i inwestycje (2016–2019). Zamieszczono w nim także informacje o penetracji w porównaniu z PKB poszczególnych krajów i wynikami branży budowlanej, a także szacunkowe dane w euro, dotyczące całkowitej wielkości rynku wynajmu sprzętu w 28 państwach Unii Europejskiej oraz państwach EFTA w 2018 r.

Zamówiony przez ERA raport jest dostępny w formie cyfrowej w cenie 500 euro dla członków ERA i 1200 euro dla podmiotów nienależących do ERA. Osoby pragnące zamówić raport prosimy o kontakt z Europejskim Stowarzyszeniem Wynajmu pod adresem era@erarental.org.

Koniec

 

Informacje dla dziennikarzy

 O raporcie

Zawarte w raporcie wyniki europejskiego rynku wynajmu dotyczą wynajmu sprzętu bez operatora. Dane są oparte na oficjalnych statystykach dla NACE rew. 2 kod 77.32: „Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi”.

Raport rynkowy ERA za rok 2019 jest chroniony prawem autorskim i stanowi własność Europejskiego Stowarzyszenia Wynajmu. Przedruk i powielanie danych, wykresów i ustaleń zawartych w Raporcie rynkowym ERA za rok 2019 w całości lub w części wymaga uprzedniego pisemnego zezwolenia Europejskiego Stowarzyszenia Wynajmu.

Powielanie informacji zawartych w niniejszym komunikacie nie wymaga dodatkowego zezwolenia.

 O ERA

Europejskie Stowarzyszenie Wynajmu powstało w 2006 r. w celu reprezentowania krajowych organizacji sektora wynajmu oraz firm wynajmujących sprzęt w Europie. Obecnie należy do niego – bezpośrednio lub za pośrednictwem 15 organizacji branży wynajmu – ponad 5000 firm. ERA prowadzi za pośrednictwem swoich komitetów działalność w zakresie promocji, zrównoważonego rozwoju, statystyki i techniki. W stowarzyszeniu działa również Grupa ds. Przyszłości.

Obszerne informacje na temat działalności ERA, raporty i publikacje są dostępne na stronie stowarzyszenia pod adresem http://www.erarental.org.

O IHS

IHS Markit (Nasdaq: INFO) to światowy lider w dziedzinie istotnych informacji, analiz i rozwiązań dla najważniejszych branż i rynków stymulujących światową gospodarkę. Firma ta dostarcza informacje, analizy i rozwiązania nowej generacji klientom z sektora gospodarczego i finansowego, a także urzędom państwowym, poprawiając w tren sposób efektywność działania tych instytucji i zapewniając wiedzę, dzięki której są one w stanie podejmować świadome, pewne decyzje. IHS Markit ma ponad 50 000 kluczowych klientów z sektora gospodarczego i władz publicznych, w tym 85% przedsiębiorstw z listy Fortune Global 500 oraz największe światowe instytucje finansowe.

 

 

Kontakt z mediami

Rachel Kane w Founded: Rachel.kane@founded.com lub +44 (0)7730 561632

[1] https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe-insights

Wynajem sprzętu zmniejsza emisję dwutlenku węgla

Dzięki udostępnianiu sprzętu wielu użytkownikom i efektywnej gospodarce składnikami majątku branża wynajmu wnosi wkład w zmniejszanie emisji dwutlenku węgla.

28 [czerwiec] 2019 (Bruksela, Belgia) – Trzy niezależne, specjalistyczne firmy badawcze –Climate Neutral Group, CE Delft i SGS Search – zbadały i obliczyły wielkość emisji CO2 w cyklu życia dziesięciu urządzeń reprezentatywnych dla oferty firm należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wynajmu (ERA).

Z badań tych wynika, że efektywne wykorzystanie tych urządzeń zmniejsza ich całkowity ślad węglowy, a efektywnemu wykorzystaniu sprzyja model stosowany w branży wynajmu. Zgodnie z szacunkami dokonanymi przez ERA, w ten sposób można zmniejszyć emisję o 30%, a niekiedy nawet o 50%, zależnie od zachowania się konkretnego użytkownika.

Badacze stworzyli kalkulator do obliczania śladu węglowego sprzętu budowlanego przy uwzględnieniu różnych parametrów. Poniżej przedstawiamy te z nich, które najsilniej wpływają na wielkość śladu węglowego urządzeń:
1. Intensywność użytkowania. Maksymalizacja wskaźnika użytkowania może zmniejszyć zapotrzebowanie na sprzęt
2. Stosowanie urządzeń odpowiednich do danej czynności
3. Transport – mniejsze odległości i wysokie wartości współczynnika obciążenia
4. Konserwacja przedłużająca trwałość urządzeń

Do kalkulatora śladu węglowego każdy – zarówno firmy wynajmujące sprzęt, jak i inne podmioty – może wprowadzić własne dane i przekonać się, w którym miejscu skali efektywności wykorzystania sprzętu się znajduje. W połączeniu z kalkulatorem całkowitego kosztu utrzymania sprzętu ERA, kalkulator śladu węglowego jest przydatnym narzędziem ułatwiającym wybór najefektywniejszej i najbardziej przyjaznej dla środowiska metody korzystania ze sprzętu, którą często okazuje się wynajem.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było ustalenie wpływu sprzętu budowlanego na środowisko przez niezależną analizę. Do analizy wybrano 10 wytwarzanych przez kilku producentów urządzeń, reprezentujących szeroki zakres popularnych kategorii sprzętu, między innymi koparki, urządzenia do transportu wewnętrznego, urządzenia dostępowe, silnikowe oraz narzędzia.

Aby zapewnić niezależność przebiegu i wyników badań, były one kierowane w imieniu ERA przez firmę Climate Neutral Group (CNG). W projekcie uczestniczyły także specjalistyczne firmy badawcze SGS Search i CE Delft, które obliczyły wielkość emisji CO2 w cyklu życia urządzeń.

Martijn In’t Veld z Climate Neutral Group stwierdził, że: „Model wynajmu z natury umożliwia efektywne wykorzystanie sprzętu budowlanego i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla”.

ERA jest stowarzyszeniem przedstawicielskim sektora wynajmu sprzętu w Europie, propagującym rezygnację z „posiadania dóbr” na rzecz „dostępu do dóbr”, ograniczenie zużycia zasobów i lepsze wykorzystywanie sprzętu w całym cyklu jego życia.

Michel Petitjean, sekretarz generalny ERA, dodaje: „Uznaliśmy za konieczne przeprowadzenie niezależnego badania potwierdzającego możliwość zmniejszenia emisji dwutlenku węgla dzięki wynajmowi sprzętu i kwantyfikującego możliwy do osiągnięcia poziom tego zmniejszenia. Wyniki badania nie zaskakują nas i potwierdzają, że wynajem jest elementem gospodarki obiegu zamkniętego”.

Standardy obowiązujące członków PSBW

Na Walnym Zgromadzeniu PSBW w dniu 22 lutego 2018 przyjęto

STANDARDY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY WYNAJMU

SPRZĘT

 1. Oferowanie wyłącznie maszyn i urządzeń bezpiecznych, z wymaganymi przeglądami i certyfikatami.
 2. Dokonywanie zakupów tylko z legalnych i sprawdzonych źródeł.

KONTRAHENCI

 1. Transparentność w relacjach z klientami:
  – czytelne i uczciwe umowy najmu
  – proste i zrozumiałe, zgodne z ofertą naliczanie za wynajem -niedoliczanie dodatkowych nieuzgodnionych opłat
  – zasada „płacisz za to, co zamówiłeś”
  – zgodne z przepisami dokumentowanie wszystkich transakcji -nieoferowanie nielegalnych korzyści materialnych osobom zatrudnionym przez kontrahentów.

PRACOWNICY

 1. Przestrzeganie wszystkich zasad wynikających z kodeksu pracy i innych regulujących stosunek pracy.
 2. Poszanowanie praw pracowników w tym również wynikających z równouprawnienia – zwalczanie dyskryminacji

ŚRODOWISKO

6. Wynajmowanie wyłącznie maszyn spełniających wymagania dotyczące     emisji spalin, wibracji i hałasu

7. Prawidłowa utylizacja odpadów związanych z prowadzeniem działalności.

 

 

Europlatform 2017 – podsumowanie

W środę 14 września w warszawskim hotelu Marriott odbyła się konferencja Europlatform – najważniejsze europejskie wydarzenie dla branży wynajmu sprzętu do pracy na wysokości. Była to 11 edycja konferencji, która ma duży wpływ na kształtowanie branży wynajmu. W trakcie konferencji prezentację o rozwoju branży wynajmu w Polsce oraz powołaniu i roli Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu wygłosiła Małgorzata Felicka – Prokurent ATUT RENTAL i Prezes PSBW, natomiast prezentację dotyczącą polskiego rynku wynajmu ze szczególnym uwzględnieniem rynku wynajmu podnośników przedstawił Wojciech Lisicki, z firmy RIWAL, członek Zarządu PSBW.

Małgorzata-Felicka_ATUT-RENTAL_PSBW_web

Linki:

Europlatform_Introductory speech_Małgorzata Felicka

Europlatform_wystąpienie Małgorzaty Felickiej

Wojciech Lisicki – An Insiders View of the Polish Rental Market (Europlatform 2017)

PSBW bierze udział w ważnej międzynarodowej konferencji EUROPLATFORM. 14.09.2017

Najważniejszym,Złotym Sponsorem Konferencji EUROPLATFORM 2017 jest firma CityRent członek PSBW.
Podczas konferencji Stowarzyszenie PSBW krótko przedstawi Małgorzata Felicka – Prezes PSBW, a do zaprezentowania polskiego rynku wynajmu, ze szczególnym uwzględnieniem rynku podnośników, został zaproszony przez organizatorów Wojciech Lisicki, z firmy RIWAL, członek Zarządu PSBW.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w hotelu Mariott dnia 14 września 2017 roku.
Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Europlatform
Z przyjemnością informujemy, że organizator udziela 50% zniżki na bilet wejściowy członkom PSBW i członkom PIGR.

EP

Wednesday 13 September 2017

18:00 – 20:00
Europlatform Networking Event
Hosted in the spectacular Panorama Sky Bar, Warsaw’s highest bar which sits on the 40th floor of the Marriott Hotel.

Thursday 14 September 2017

Presentations will be given in English, German or Polish with simultaneous translation into Polish, German and English.
Prezentacje będą przedstawiane w języku angielskim, niemieckim lub polskim z tłumaczeniem symultanicznym w językach: polskim, niemieckim i angielskim.
08:15 – 09:15
Registration, Coffee & Opportunity to Browse Sponsors’ Tables

09:15 – 09:20
MORNING CHAIR
Murray Pollok, Consultant Editor Access International and Managing Editor International Rental News
09:20 – 09:50
KEYNOTE ADDRESS
The Access Industry: a short and bright past, a long and brighter future, if we choose
Pierre Saubot, Chairman of the Board, Haulotte Group
Presenting in English
09:50 – 10:15
Standardisation of Machine Controls
Phillip Godding, Principal Product Safety Engineer (also Chairman of IPAF Manufacturers’ Technical Committee) and Ignacy Puszkiewicz, Senior Director Advanced Technology and Industrial Design, JLG Industries
Presenting in English
10:15 – 10:45
Combating the Causes of Accidents
Rupert Douglas-Jones, Technical & Safety Officer, IPAF
Presenting in English
10:45 – 11:10
Coffee Break & Opportunity to Browse Sponsors’ Tables

11:10 – 11:35
Attention Seeking & Customer Engagement
Lee Perry, Sales & Digital Media Professional, Platform Media & Marketing
Presenting in English
11:35 – 11:50
Short Update on Access50/Access20 Trends
Euan Youdale, Editor, Access International
Presenting in English
11:50 – 12:30
Round-table Panel: Developing New Access Markets
Jacco de Kluijver, Vice President Sales & Marketing EMEAR, Genie, Terex AWP
Lee Perry, Sales & Digital Media Professional, Platform Media & Marketing
Brian Stead, UK Managing Director, Loxam Access
Pierre Saubot, Chairman of the Board, Haulotte Group
Presenting in English

12:30 – 13:40
Lunch Break & Opportunity to Browse Sponsors’ Tables
AFTERNOON CHAIR
Tim Whiteman, IPAF CEO and Managing Director
13:40 – 14:10
An Insider’s View of the Polish Rental Market
Wojciech Lisicki, Country Manager at RIWAL, Poland & Board Member of Polish Rental Association
(Introduced by Malgorzata Felicka, Co-owner, Atut Rental & President, Polish Rental Association.)
Presenting in English
14:10 – 14:40
Inspection of Aerial Platforms in Poland
Michał Dębski, Specialist, Department of Inspection Coordination, UDT (Urząd Dozoru Technicznego – Office of Technical Inspection)
Presenting in Polish
14:40 – 15:00
Coffee Break & Opportunity to Browse Sponsors’ Tables

15:00 – 15:25
Ecological Footprint, Our Responsibility
Martin Vögtli, Owner / CEO of SkyAccess AG, WS-Skyworker AG and SkyService AG
Presenting in German
15:25 – 15:50
VR, AR and the Future of Work
Jim Colvin, Chief Executive Officer, Serious Labs Inc.
Presenting in English
15:50
Close

N.B. This programme may be subject to change

AccessInternational

IPAFlogoORG

Powołanie Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu

W trakcie spotkania zainteresowanych firm z branży 16. czerwca 2015 roku w Warszawie powołano Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu.
Formalne ukonstytuowanie Stowarzyszenia nastąpiło w styczniu 2016 roku.

Jako czołowi przedstawiciele tej branży, posiadający największe sieci wypożyczalni w Polsce dążymy do wyznaczania najlepszych standardów i budowania kultury wynajmu w Polsce. Z tego też względu, już w 2014, wspólnie z European Rental Association (ERA) zainicjowaliśmy działania mające na celu utworzenie Stowarzyszenia dla podmiotów działających na terenie naszego kraju. Do Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu przystąpiło 16 największych firm dostarczających sprzęt i rozwiązania, głównie dla sektora budowlanego.

Poza promocją wynajmu w Polsce, Stowarzyszenie prowadzić będzie działania edukacyjne podnoszące świadomość bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego, dostarczać niezależnych informacji statystycznych dotyczących rynku oraz reprezentować interesy członków Stowarzyszenia w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.