Bezpieczeństwo pracy na wysokości

Odpowiedzialna i bezpieczna praca na wysokości

Ładowarki, dźwigi, podnośniki, podesty ruchome… To tylko niektóre maszyny wykorzystywane m.in. w budownictwie, których wykorzystanie wiąże się z pracą na wysokości. By zadbać o bezpieczeństwo pracy na wysokości, należy pamiętać o podstawowych zasadach BHP.

Tylko z odpowiednimi uprawnieniami

Prace wykonywane na wysokości należą do szczególnie niebezpiecznych. Dlatego zasadami ich bezpiecznego wykonywania regulują nie tylko ogólne przepisy prawa, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także Rozdział 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zgodnie z nimi pracownik, który wykonuje prace na wysokości (tj. na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad ziemią, która nie posiada stałych osłon ani ścian, które chroniłyby go przed upadkiem), musi posiadać odpowiednie uprawnienia:

  • przejść szkolenie BHP, którego zakres obejmuje również ryzyka związane z pracą na wysokość oraz zasady posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczeniowymi,
  • przejść pozytywnie badania kwalifikujące do pracy na wysokości u lekarza medycyny pracy,
  • potwierdzoną zdolność do obsługi maszyn poruszających się w ruchu pionowym oraz poziomym na wysokości.

Dlatego tak ważne są kompleksowe i regularne szkolenia – to one pozwalają zminimalizować ryzyko wypadku.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości

Przy pracy na wysokości właściwa, uważna organizacja pracy to podstawa. Wymagają jej również przepisy pracy. Konieczne jest m.in.:

  • zabezpieczenie drabin, rusztowań, pomostów i innych urządzeń przed destabilizacją i zagwarantowanie wytrzymałości konstrukcji na planowane obciążenia,
  • zorganizowanie prac tak, by nie wymagały od pracowników wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi lub poręczy balustrady,
  • dostosowanie pomostu roboczego tak, by był m.in.: odpowiednio wypoziomowany, oferował wystarczająco dużo przestrzeni dla pracownika, narzędzi i materiałów,
  • zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiednich zabezpieczeń indywidualnych – m.in. szelek, kasków ochronnych czy odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony zbiorowej – w tym barierek.

Pamiętaj: kodeks pracy przewiduje poważne kary za złamanie zasad BHP w miejscu pracy – grzywna za niedopełnienie wymagań może wynieść nawet 30 000 zł. Najważniejsze konsekwencje to jednak te związane z zagrożeniem zdrowia i życia pracowników i osób postronnych. Zadbaj więc o bezpieczeństwo pracy na wysokości: m.in. o wysoką jakość sprzętu oraz odpowiednie środki ochrony, by ich uniknąć.