Notatka z webinarium ERA

Webinarium ERA 30.06.2021
Prezes PSBW, Małgorzata Felicka, wzięła udział w webinarium ERA w dniu 30.06.20.
W trakcie sesji zostały wręczone nagrody ERA, tym razem wirtualnie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Ponadto zaprezentowano sytuację na rynku wynajmu w Europie wywołaną Covid-19 i
przedstawiono prognozy na Q3 i Q4 2020 r. oraz prognozę na 2021 I kolejne lata.
Materiały z webinarium zostaną opubliowane w sieci.
W porozumieniu z członkami PSBW przed webinarium wysłane zostały następujące
odpowiedzi na ankietę przygotowaną przez ERA:
– Market sizing:
– Rental activity  expressed as a percentage of last year’s figures on each month of Q2
2020 compared to Q2 2019 or, alternatively and as a summary, the total of Q2.
Sorry we are not able to accurately answer this question, as we do not have access to
the data. We can only have a feeling. Our feeling is that  the total turnover in Q2 was
down by 10-20% caused to the equal extent by the stopped investments and by the
drop in the rental rates. However Events were seriously down.
 
– Forecast for rental activity on global Q3 2020 vs Q3 2019- The same as in the case of the
previous question i.e. no precise data available, but we think there will be a drop of 10-20%
in respect to Q3 2019, and a substantial drop in the Events totals.
 
– Impact of COVID-19 on trends: how would you qualify the impact on: (You could either
qualify on strong, medium, weak, no impact and/or better elaborate)-              – Digitalisation
(in general)- strong
              – E-learning & E-training – strong
              – Home office – strong
              – Online payment – no impact
              – Rental platforms – weak
– Other trends:- online rental contracting, online off-hire and online invoicing
 
– Impact of COVID-19 on future Products and Services on: (You could either qualify on strong,
medium, weak, no impact and/or better elaborate)
              – Diversification of products – weak at the time but may be medium in the future
– Diversification of services – no impact
– Investments in greener equipment – week
– Other impacts: bigger awareness of safety and hygiene rules amongst managers,
workers and customers, less travelling expenses  to in-house training and meetings as
replaced by virtual.

Zdalne Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan 24 czerwca 2020 r.

Upoważniona przedstawicielka PSBW, p. Monika Kołacz – dyr. Finansowa Atut Rental wzięła udział w
Zgromadzeniu Ogólnym Konfederacji Lewiatan.
Podczas Zebrania zatwierdzono sprawozdanie z działalności Konfederacji Lewiatan. Do końca lipca
2020 r. zostaną wysłane priorytety, którymi się zajmie w najbliższych 24 miesiącach Rada
Konfederacji. Generalnie Lewiatan chce zadbać o najlepszą legislację w Polsce.
Prezydent Konfederacji poinformował, że w ostatnim okresie Lewiatan bardzo aktywnie zajmował się
w pracami nad tarczami antykryzysowymi. Zaznaczył, że Lewiatan jest widoczny na rynku, ma duży
wpływ na organizacje biznesowe, reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej.
Podkreślił, że liczba członków konfederacji rośnie (ostatnio przystąpiły firmy odzieżowe, Empik oraz
Deutsche Bank), co świadczy że Lewiatan jest silnym głosem biznesu, dba o interesy swoich
członków.
W 2020 r. polska gospodarka ma się skurczyć o 3,4% – jest to prognoza Ministerstwa Finansów.
Strategia wyjścia z recesji spowodowanej COVID-19 obejmuje inwestycje publiczne, zapewnienie
płynności przedsiębiorstwom oraz utrzymanie dochodów ludności. Kryzys gospodarczy nie odsuwa
jednak problemów zanieczyszczonego powietrza i zmian klimatu. Rząd widzi, że potrzebna jest w
Polsce transformacja energetyczna, która pozwoli rozwiązać kilka problemów: gospodarczy,
społeczny i środowiskowy. Tutaj Lewiatan apeluje o wsparcie w 6-ciu obszarach: termomodernizacja
budynków, energetyka rozproszona, niskoemisyjny transport, czyste i niskoemisyjne ciepło,
inteligentne sieci dystrybucyjne, modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Podjęcie tych
działań zmobilizuje środki o łącznej wartości 580 miliardów złotych w okresie 2020-2030 i przyczyni
się do powstania co najmniej 240 tys. miejsc pracy.
Odnośnie sytuacji Lewiatana w okresie COVID-19 – pracownicy pracowali i nadal pracują w trybie
zdalnym, jeśli chodzi o siedzibę, którą wynajmuje, udało się Lewiatanowi wynegocjować obniżenie
czynszu na okres pandemii, ponadto zwiększono wykorzystanie środków z projektów, zrezygnowano
z organizacji lub zmieniono formułę wydarzeń, ograniczono delegacje i spotkania, co pozwoliło na utrzymanie zatrudnienia
w biurze – co daje możliwość efektywnego działania.

Zachęcano również do korzystania z sądu arbitrażowego Lewiatana.
Na koniec członkowie podziękowali za wsparcie i dbanie o ich interesy (interesy przedsiębiorców)

Prezentacja IMPULS ENERGII DLA POLSKI

Prezentacja SĄD ARBITRAŻOWY PRZY KONFEDERACJI LEWIATAN

Walne zebranie PSBW

Dnia 18.06.2020 odbyło się walne Zebranie PSBW, na którym przyjęte zostało sprawozdanie za rok 2019 rozliczony został Zarząd i Komisja Rewizyjna, wybrane zostały nowe władze PSBW.
Prezesem pozostaje Małgorzata Felicka (Atut Rental), członkami Zarządu zostali Bernard Michalczewski (Cramo), Paweł Gońda (Kiloutou) i Wojciech Lisicki (Riwal)

Oświadczenie

P S B W
Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu

Warszawa, 26 marca 2020r.

Konfederacja Lewiatan
Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji

Szanowny Panie Prezydencie,

Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu wyraża niniejszym pismem pełne poparcie dla działań Konfederacji Lewiatan w kwestii wypracowania regulacji osłonowych dla polskich przedsiębiorców i pracodawców w czasie epidemii COVID -19. Aprobujemy wszystkie zgłoszone przez Lewiatan propozycje i argumenty. Dziękujemy.
W szczególności dołączamy się do wniosków wysuniętych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w liście do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z dnia 20 marca 2020 roku.
Z uwagi na to, że działania Lewiatana i Rady Przedsiębiorczości obejmują całokształt problemów, w tej trudnej chwili nie zgłaszamy naszych partykularnych kłopotów. Wstrzymujemy się do czasu, kiedy będą wiadome przyjęte przez rząd rozwiązania i podjęte stosowne uchwały.
Prosimy jedynie o zdecydowaną interwencję w sprawie wykonywania obowiązku wydawania przez organy państwowe przepisów wykonawczych do zarządzeń ogłaszanych przez rząd. Obecnie jako pracodawcy nie jesteśmy pewni czy nas i naszych pracowników dotyczą przepisy ogłaszane przez rząd i adresowane do ludności. Jednym z pytań, jakie sobie zadajemy jest, jak spełnić różne nakładane na nas obowiązki np. obowiązek dostarczania pracownikom środków do dezynfekcji, jeśli nie będą one dostępne na rynku. Dotyczy to wszystkich braków, które mogą okazać się niezależne od nas. Jasne wyłożenie, jak rozumieć rozporządzenia nie powinno być specjalnie kosztowne, a rozwiałoby wątpliwości interpretacyjne.

Z poważaniem
Małgorzata Felicka – Prezes PSBW
Bernard Michalczewski – Członek Zarządu PSBW
Paweł Gońda – Członek Zarządu PSBW